جوانه زدن خیلی انرژی نهان می خواد،

جوانه زدن دگرگونت میکنه و چیزهایی می بینی از خودت که انتظارش رو نداشتی،

جوانه زدن یاد میده که محیط اهمیت نداره چرا که اصلا خبری از محیط بالای سرت نداری،

بهت یاد میده حتی بدون توانایی دیدن نور به رشد ادامه بدی

تو این راه فقط “اراده” است که همراهته

قوی بودن همیشه به پر سرو صدا بودن نیست، گاهی وقت ها به عقب نکشیدنه

“مینیفر نماد صبر و اراده من و داداشم”